گلپایگان | تک ایران | برگه 2

گلپایگان

سه راه 90 درجه

d73ee7cb_bc7b_4b9d_a4da_3265b83a77bf_300x300

سه راه 90 درجه   مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی B روی کار (mm) 63 BD زیر یا روی کار (mm) 90 BD زیر یا روی کار (mm) 110 BD زیر یا روی کار (mm) 125 B روی کار (mm) 160 B روی کار (mm) 200

ادامه مطلب »

سه راه 45 درجه

2056d407_c9d5_4087_8ef4_a19372d1c898_300x300

سه راه 45 درجه   مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی B روی کار (mm) 63 BD زیر یا روی کار (mm) 90 BD زیر یا روی کار (mm) 110 BD زیر یا روی کار (mm) 125 B روی کار (mm) 160 B روی کار (mm) 200

ادامه مطلب »

سه راه تبدیل 45 درجه

69790616_0d5c_48fa_affb_d290a43bd8e8_300x300

سه راه تبدیل 45 درجه . مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 63 * 90 BD زیر یا روی کار (mm) 63 * 110 BD زیر یا روی کار (mm) 90 * 110 BD زیر یا روی کار (mm) 110 * 125 B روی کار (mm) 110 * 160    

ادامه مطلب »

سیفون پایه دار

fba14083_bb2b_43c3_9dbf_c8b2ef3df5c1_300x300

سیفون پایه دار مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 110 * 110 BD زیر یا روی کار (mm) 110 * 125

ادامه مطلب »

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید

fba14083_bb2b_43c3_9dbf_c8b2ef3df5c1_300x300

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید مشخصات سه را دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 110 مشخصات رابط دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 110 مشخصات درب دریچه بازدید خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 90 BD زیر یا روی کار (mm) 125

ادامه مطلب »

سه راه خم 87.5 درجه

efcc9048_4770_4177_9240_dd663ffcec64_300x300

سه راه خم 87.5 درجه مشخصات خصوصیات کاربردی قطر خارجی BD زیر یا روی کار (mm) 63 BD زیر یا روی کار (mm) 110

ادامه مطلب »