سه راه، رابط و درب دریچه بازدید | تک ایران
fba14083_bb2b_43c3_9dbf_c8b2ef3df5c1_300x300

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید

سه راه، رابط و درب دریچه بازدید

fba14083_bb2b_43c3_9dbf_c8b2ef3df5c1_300x300

مشخصات سه را دریچه بازدید

خصوصیات کاربردی قطر خارجی
BD زیر یا روی کار (mm) 110
مشخصات رابط دریچه بازدید

خصوصیات کاربردی قطر خارجی
BD زیر یا روی کار (mm) 110
مشخصات درب دریچه بازدید

خصوصیات کاربردی قطر خارجی
BD زیر یا روی کار (mm) 90
BD زیر یا روی کار (mm) 125